Kiyoko Sakai

Under Glass Series

Smile 9" x 7" Gold Leaf Oil under Glass
h o m e